Предоставяне от училището административни услуги:

1. Приемане и преместване на ученици - изтегли

- Заявление за приемане

2. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование - изтегли

- Заявление за валидиране

3. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава - изтегли

4. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи. - изтегли

- Заявление за издаване на дубликат