Инструктаж на учениците във връзка с организирането и провеждането на работния процес в условията на пандемия от COVID-19 - виж

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка - виж

Инструкция за работа с MS Teams - виж

Заповед за план прием през учебната 2022/2023 г.

----------------------------------------------------------------------------

Учебници и учебни помагала

Учебници и учебни помагала за 1,2,3 и 4 клас

Учебници и учебни помагала за 5,6 и 7 клас

----------------------------------------------------------------------------

 

Графици / консултации, класни и контролни работи, за изпитни сесии и др./

1-4 клас

График за провеждане на контролни работи

График консултации

График за допълнителен час на класа

 

5 - 7 клас

График за провеждане на контролни работи

График консултации

График за допълнителен час на класа

График спортни дейности

График факултативни учебни часове

----------------------------------------------------------------------------

 

Проекти:

През учебната 2021/2022 в ОУ "Дядо Иван Арабаджията" се сформират следните групи по проект "Занимания по интереси"

"Арт клуб Слънце"
"В света на писаното слово и езиковите норми"
"Гласчета звънчета "
"Млад пианист"
"В света на математика"

 

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование в утрешния ден”, клуб: „В света на технологиите“ - представителна изява - виж

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Декларация за информирано съгласие - виж

Анкетна карта за участие - виж

 

 

 

НП "Иновации в действие" - представяне