Инструкция за работа с MS Teams - виж

Заповед за план прием през учебната 2021/2022 г.

През учебната 2021/2022 г. в ОУ "Дядо Иван Арабаджията" ще се приемат ученици в 1-ви клас.

Заявления за прием в 1-ви клас можете да подадете в дирекцията на училището.
Заявление за за кандидатстване може да изтеглите от тук - изтегли

----------------------------------------------------------------------------

Прием за ученици в 1 клас за учебната 2020/2021 година

Прием за ученици в 5 клас за учебната 2020/2021 година

Свободни места за ученици през учебната 2020/2021 година

----------------------------------------------------------------------------

Учебници и учебни помагала

Учебници и учебни помагала за 1,2,3 и 4 клас

Учебници и учебни помагала за 5,6 и 7 клас

----------------------------------------------------------------------------

 

Графици / консултации, класни и контролни работи, за изпитни сесии и др./

1-4 клас

График за провеждане на контролни работи

График консултации

График за допълнителен час на класа

 

5 - 7 клас

График за провеждане на контролни работи

График консултации

График за допълнителен час на класа

График спортни дейности

График факултативни учебни часове

----------------------------------------------------------------------------

 

Проекти:

През учебната 2020/2021 в ОУ "Дядо Иван Арабаджията" се сформират следните групи по проект "Занимания по интереси"

Арт ателие "Сръчни ръце"
Клуб "В света на писаното слово"
"Драматизация"
"Млад пианист"
"Моделиране в математиката"

 

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование в утрешния ден”, клуб: „В дигиталният свят“ - представителна изява - виж

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Декларация за информирано съгласие - виж

Анкетна карта за участие - виж