Стратегия за развитие на училището

Правилник за дейността на училището

Учебни планове

Формите на обучение

Дневен режим

Годишния план за дейността на училището

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

Етичен кодекс на училищната общност

План за организация на учебния процес в ОУ "Дядо Иван Арабаджията" съобразно здравните норми и условия на епидемия от COVID-19

Условия за организиране на формите на обучение